Välj en sida

Autism och CBD

Ett färgglatt band och en hand som visar spektrumet av autism. Med titeln autism och CBD.

17.11.2022

Tarkoitettu ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi kuluttajille.

Autism och autismspektrum är förknippade med en rad olika neurologiska störningar, som vanligtvis försvårar livet för den drabbade. I spektrumet av autism ingår olika faktorer som påverkar funktionsförmågan, vilka kan variera individuellt med stora skillnader. Även helt friska människor är väldigt olika på många sätt, och detsamma gäller för autister. Alla har sina egna individuella egenskaper och sätt att uppleva världen.

En del av dem som diagnostiserats med autismspektrumstörning klarar av att leva självständigt, medan en del behöver hjälp för att överleva i vardagen hela livet. En autistisk persons behov av hjälp kan variera, t.ex. beroende på livssituation, ålder och stödåtgärder. (1)

Ordet spektrum hänvisar till variationen och intensiteten av symtom som härrör från störningar. Autismspektrumstörning upptäcks mycket oftare hos män än hos kvinnor. Av hela befolkningen i Finland lider mindre än en procent (0,7 %) av befolkningen av autism. Det är ännu inte känt exakt vad som orsakar skillnaderna i prevalens, men det tros vara relaterat till biologiska skillnader mellan könen. (2)

 

Draken av autism

 

Autism påverkar en persons sätt att uppleva och känna av omgivningen. För det mesta skiljer sig interaktionen och kommunikationen hos en autistisk person från ”normal”, så att säga.

Vanliga drag för autister är t.ex. svårigheter att kontrollera sina egna aktiviteter, svårigheter i sociala situationer (kommunikation), ett annat sätt att tolka och känna av situationer samt känslighet för nervsystemets överbelastning och stress. Men funktionerna varierar från fall till fall. (1)

Autismegenskaper inkluderar också områden som kan visa sig som exceptionell talang, såsom förmågan att vara uppmärksam på detaljer och lösa även svåra pussel. Utöver dem kan autister ha utmärkt koncentration och en tydlig förståelse för rätt och fel. (1)

 

Egenskaperna för spektrumet av mild autism hos ett barn kan bestämmas med hjälp av forskning.

Gemensamma drag för autister är svårigheter att kontrollera sina egna aktiviteter, kommunikationssvårigheter och känslighet för nervsystemets överbelastning och stress.

 

Autismspektrum störningar

 

Autismspektrum störningar (Autism Spectrum Disorders, d.v.s. ASD) och relaterade störningar i hjärnans utveckling blir uppenbara i ett tidigt skede. Egenskaperna och utmaningarna i funktionen hos autister kan variera avsevärt.

Lista över autismspektrumstörningar:

 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • Genomgripande utvecklingsstörning (atypisk autism)
 • Genomgående utvecklingsstörning ej specificerad (PDD-NOS)
 • Retts syndrom
 • Desintegrativ utvecklingsstörning (Hellers sjukdom)

 

Det finns inte bara en tydlig orsak bakom störningarna, utan flera biologiska faktorer påverkar den. Även om de exakta orsakerna ännu inte har identifierats, påverkar i alla fall ärftliga faktorer förekomsten av sjukdomen. Enligt aktuella data är 65-90 procent av autismspektrumtillstånden ärftliga. (2)

I hela befolkningen observeras autismspektrum hos cirka 1 procent av människorna. I utvecklade länder är siffran högre (1,5 %) och har nästan fördubblats på 10 år. (3)

 

Aspergers syndrom

 

Autismrelaterade diagnoser har blivit mer specifika. En gång ansetts vara en sällsynt barndomssjukdom klassificeras Aspergers syndrom nu som en livslång sjukdom. Syndromet i fråga har fått sitt namn efter den österrikiske barnläkaren Hans Asperger och introducerades i Finland på 1990-talet.

Aspergers syndrom och autism klassificeras nu som en del av autismspektrumstörningen och dessa termer har tagits bort från klassificeringen (ICD-11 och DSM-5). Autismspektrumet definieras från fall till fall från mild till svår. (3)

 

Symtom på autism

 

Autismrelaterade symtom uppträder vanligtvis redan under tidig barndom, inom de första tre åren. Ibland märks symtomen först i förskolan eller senare. Ett autistiskt barn har vanligtvis svårt att förstå verbal och icke-verbal kommunikation. Ofta har det också visat sig vara en utmaning att upprätthålla ögonkontakt. (2)

Symtomen relaterade till autism visar sig därför särskilt i sociala situationer och interaktioner med andra. Störningen kan innefatta vissa repetitiva beteenden och speciella intressen som en autistisk person lätt blir fördjupad i. Varje person som lider av autismspektrumstörningar har sina egna egenskaper, och vissa kan leva mycket självständigt, medan andra kan ha ett stort behov av hjälp med vardagliga sysslor. (2)

 

De vanligaste symtomen relaterade till autismspektrumstörning

 

 • Svårt att förstå andras känslor och tänkande
 • Utmaningarna med att starta och upprätthålla ett samtal
 • Svårigheten att arbeta i grupp
 • Svårt att acceptera nya situationer och förändringar
 • Undvik ögonkontakt
 • Lite användning av teckenspråk och ansiktsuttryck
 • Svårigheter att skapa varaktiga vänskaper. (4)

 

Det är också möjligt att symtomen inte märks förrän senare i livet, när arbetslivets eller forskarstudiernas press ökar. Potentiella störningar bör också diagnostiseras av vuxna, så att arbete, studier och nödvändiga åtgärder relaterade till rehabilitering kan planeras på erforderligt sätt och risken att bli marginaliserad kan förebyggas. (3)

 

Autism diagnostiseras och testas med hjälp av olika tester för både barn och vuxna.

Att få diagnosen autismspektrumstörning är en process i flera steg som görs tillsammans med hjälp av en expertläkare. Olika tester, undersökningar och intervjuer behövs för diagnos.

 

Autism test

 

Även om symtomen på autismspektrumstörning vanligtvis blir uppenbara i ett tidigt skede, har ingen specifik åldersgräns satts för dess definition. Det går att ställa diagnosen även för en vuxen, och för det finns det tester som stödjer definitionen av autism. (5)

Om du misstänker en autismspektrumstörning hos dig själv eller någon i din närhet är den allmänna rekommendationen att söka läkarkonsultation och förbereda mötet genom att tänka på och skriva ner alla observerade egenskaper som klassas som autismspektrum som förekommer i vardagen. Läkaren har möjlighet att separat begära en tid hos neuropsykolog, där ärendet kan utredas närmare med hjälp av olika undersökningar. (5)

Att få en officiell diagnos är en process i flera steg och sker vanligtvis med hjälp av en läkare som är insatt i ämnet genom olika undersökningar och intervjuer. Dessutom kräver diagnosen ofta också att man intervjuar närstående, träffar psykolog och terapeut. I studierna ägnas särskild uppmärksamhet åt funktionsförmåga, kommunikation, samspelsförmåga och intressen genom livet. Skolbevis, födelsebok och andra handlingar relaterade till tillväxt och utveckling bör finnas med för att underlätta processen, eftersom omfattande undersökningar för att ställa en diagnos ofta kräver mycket tid. (5)

 

Undersökning

 

Det finns olika tester och screeningverktyg för att stödja diagnosen autismspektrumstörning. Att fylla i formuläret kan underlätta läkarens arbete och påskynda diagnosen.

I länkarna nedan kan du hitta screeningformulär för att stödja definitionen av autism hos barn och vuxna.


Digital CHAT-utvärderingsformulär (på finska)

 

Digitalt M-CHAT-R utökat utvärderingsformulär , (på finska)

 

AQ-10-screeningsformuläret avsett för vuxna kan vara till hjälp på läkarmottagningen när man bedömer behovet av ytterligare tester för att ställa en eventuell diagnos hos en vuxen som inte har stora inlärningssvårigheter.

AQ-10 utvärderingsformulär för identifiering av autismspektrum hos vuxna

 

ASSQ-screeningsformuläret, utformat för föräldrar till barn, kan förtydliga och vara till hjälp vid diagnos av autismspektrumtillstånd.

ASSQ bedömningsformulär för föräldrar

 

GQ-ASC-screeningsformuläret nedan är utformat för att identifiera autismrelaterade beteenden och förmågor hos cis- och transkvinnor.

GQ-ASC-bedömningsformulär (cis- och transkvinnor)

 

Ett autistiskt barn leker på golvet. En person med autismspektrumstörning kan få hjälp av CBD-olja.

Ett autistiskt barn går lätt över till att bara spela sina egna spel. I beteendet hos ett autistiskt barn observeras också ofta brister i relation till språkutveckling och ögonkontakt.

 

Ett autistiskt barn

 

Vissa autistiska barn klarar sig bra självständigt, medan andra kan behöva dagligt stöd. I värsta fall kan ett autistiskt barn också avsevärt utmana livet för barnets nära och kära. (1)

Förutom genetik finns det också fysiologiska faktorer som är involverade i manifestationen av autism. Uppväxt har inte visat sig ha ett samband med förekomsten av autism. (1)

Autism kan uppträda hos ett barn mycket tidigt, före 1 års ålder. Generellt märks brister i beteendet hos autistiska barn, t.ex. i ögonkontakt, språkutveckling och hur de leker med andra barn. Barnet kan också ha ett annat sätt att svara på frågor och uttrycka känslor. Ett autistiskt barn kan lätt bli irriterad och glida iväg för att bara spela sina egna spel. Vikten av välbekanta och upprepade rutiner betonas hos ett autistiskt barn. (6)

 

Autism behandling

 

Autismspektrumstörningar är medfödda, och ingen botande behandling har ännu uppfunnits.

I den reviderade sjukdomsklassificeringen är autism för närvarande inte uppdelad i separata diagnoser och t.ex. Aspergers syndrom, en mild form av autism, anses nu vara en del av autismspektrumstörningen.

Även om det inte finns något känt botemedel mot autismspektrumstörningar kan dess symtom lindras och individuell utveckling kan stödjas med till exempel arbetsterapi och logopedi. Dessutom är det viktigt för ett autistiskt barn och dess föräldrar att acceptera den rådande situationen och lära sig att leva med de personlighetsdrag som är förknippade med den. (7)

Om symtomen påtagligt utmanar vardagen är det värt att diskutera saken tillsammans med en expert neuropsykolog, med vilken behandlingen av situationen och behovet av olika former av stöd kan planeras på ett lämpligt sätt. Vanligtvis sker stöd och rehabilitering i samarbete med dagis, sjukvård eller skola. (7)

Kontrollen av det egna agerandet och utvecklingen av hjärnan fortsätter till åtminstone 25 års ålder. Symtomen relaterade till autismspektrumet kan minska efter vuxen ålder, om barnet får nödvändigt stöd på vägen och deltar i ett rehabiliteringsprogram. I vissa fall kan symtomen med hjälp av lyckad rehabilitering och stöd minska så mycket att den tidigare diagnosen inte längre stämmer överens med bilden av symtomen. (7)

 

Autismspektrumbehandling med CBD

 

Symtom på autismspektrumet behandlas för närvarande också med CBD-produkter som CBD-olja och CBD-kapslar. Denna alternativa och naturliga behandlingsform har spridit sig över hela världen i popularitet, när flera läkare och föräldrar till autistiska barn offentligt har delat med sig av sina positiva erfarenheter och resultat relaterade till behandling av autism.

Vissa studier har visat att cannabinoidprodukter minskade antalet och/eller intensiteten av symtom associerade med autismspektrum, inklusive hyperaktivitet, självskada, sömnstörningar , känslor av ilska, ångest , irritabilitet, rastlöshet , psykomotorisk agitation, aggression och depression .. Dessutom observerade de förbättringar i kognition, sensorisk känslighet, uppmärksamhet, social interaktion och språk. De vanligaste biverkningarna var sömnstörningar, rastlöshet, nervositet och förändringar i aptit. (8)

Speciellt för minderåriga bör säkerheten med att använda CBD alltid utvärderas från fall till fall tillsammans med en expertläkare.

CBD är knappast ett universalmedel som botar sjukdomen helt, men för många verkar det vara en betydande hjälp i vardagens funktion och för att lindra symtomen. Läs mer i nästa stycke om hur det endocannabinoida systemet och autism hänger ihop.

 

Endocannabinoidsystemets roll i autism

 

De vitala funktionerna hos nästan varje djur kontrolleras och balanseras av ett internt cannabinoidsystem. Det saknas endast hos insekter och protozoer. Komplicerad endocannabinoida systemet består av ett nätverk av receptorer som täcker hela kroppen och som påverkas av signalsubstanser. Det är känt att påverka och reglera t.ex. hjärna, njure, lever och immunförsvar. (9)

Baserat på nya bevis har personer med autismspektrumstörning anandamid mängden visade sig vara lägre än i en frisk kontrollgrupp. Anandamid är en endocannabinoid, även känd som lyckomolekylen, eller intern cannabinoid, och baserat på detta forskningsresultat kan det interna cannabinoidsystemet och obalansen av cannabinoider ha en effekt på sjukdomens manifestation. (10)

Autismrelaterad störning har också kopplats till mängden oxytocin i kroppen. Oxytocin, även känt som kärlekshormonet, är en neuropeptid som består av aminosyror som uttrycks i däggdjur och fungerar som budbärare och hormon. Oxytocin produceras i hjärnans hypotalamus, varifrån det passerar genom hypofysen in i blodomloppet. Idag vet man att oxytocin spelar en betydande roll i t.ex. i bildandet och upprätthållandet av anknytningsrelationen mellan barnet och dess föräldrar. Utöver det är oxytocin också förknippat med sociala, emotionella, kognitiva funktioner. Eftersom produktionen av oxytin också regleras av det interna cannabinoidsystemet kan du från CBD och några andra av cannabinoider vara användbar i samband med dess normala produktion. (11)

Forskare tror att interaktionen mellan anandamid och oxytocin och korrigeringen av deras bristtillstånd relaterade till autism kan ge lindring vid behandling av symtomen (11).

Det interna cannabinoidsystemet verkar också spela en viktig roll i relation till social interaktionsförmåga och känslor, som CBD och vissa cannabinoider kan aktivera. Genom att påverka receptorerna i detta kroppssystem kan det också ha en effekt på att lindra symptomen på autism.

 

THC och autism

 

Även om forskning fortfarande pågår finns det indikationer på att THC-cannabinoid kan minska inre anandamidkoncentrationer i kroppen. Koncentrationerna av anandamid är redan låga hos personer med autism, så det bör undvikas kontinuerlig användning av THC. Ångest är också ett vanligt symptom i samband med autism, och THC och THCV kan göra det värre för vissa. Experimenten gjordes dock på råttor och med starka THC-innehållande cannabisprodukter, så hur det påverkar människor är ännu inte helt förstått.

I allmänhet, i CBD-oljor, är spåren av THC tillräckligt minimala för att vara skadliga för anandamidnivåerna. Att förstå problemet kompliceras också av det faktum att, enligt studier, är fullspektrum CBD-produkter benägna att få biverkningar (se Entourage effekt) är därför mer effektiva för många sjukdomar och obalanser i kroppen än isolerade cannabinoider (isolat). Fullspektrum innebär att slutprodukten även innehåller THC, dock ofta endast i mycket små mängder.

Om du överväger CBD-produkter för behandling av en autismspektrumstörning och vill ha produkter som innehåller så lite THC som möjligt, bör du överväga CBD-produkter som aktiveras genom uppvärmning, eftersom deras THC-koncentrationer vanligtvis är betydligt lägre. Se mer om hur uppvärmning fungerar dekarboxylering påverkar slutprodukten.

Källor

 

 1. Autismförbundet. 2022. Grundläggande information om autism. https://autismiliitto.fi/autismi/perustietoa-autismista/. Hänvisad 2022-09-12
 2. Hälsohus. Autism och autismspektrumstörningar. https://www.terveystalo.com/fi/tietopaketit/autimi-ja-autismikirjon-hairiot/#Mit %c3% a4 %20on% 20autismin%20kirjo . Hänvisad 2022-09-12
 3. Hanna Raaska & Raija Vanhala. 2020. Medicinsk tidskrift. Varför och hur förändras diagnoskriterierna för autism? https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/miksi-ja-miten-autismin-diagnostiset-kritierit-muuutuvatt/?public=7fcf41d96a001eee7da91094299e5b86 . Hänvisad 2022-12-08
 4. Mielenterveystalo.fi. Autismspektrumstörningar (ASD). https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/ammattilaisille/hairiot/autismikirjon_hairiot/Pages/autisimikirjon_hairiot_ASD.aspx. Hänvisad 2022-09-13
 5. Autismförbundet. 2022. Diagnostisera autismspektrumet. https://autismiliitto.fi/autismi/diagnosointi/. Hänvisad 2022-09-13
 6. Autismförbundet. 2022. Autism i olika skeden av livet. https://autismiliitto.fi/autismi/autismikirjo-eri-elamanvaiheissa/. Hänvisad 2022-04-09.
 7. Pekka Räisänen & Ulla Boshkov. Autism hos ett barn. https://www.mehilainen.fi/lasten-mehilainen/autismi-ja-autismikirjo. Hänvisad 2022-09-13
 8. Estácio Amaro da Silva Jr. och andra 2022. Trender Psykiatri Psykother. Cannabis och cannabinoidanvändning vid autismspektrumstörning: en systematisk översyn. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043900/. Hänvisad 2022-09-15
 9. Ethan Russo. 2015. Phytecs. Introduktion till det endocannabinoida systemet . https://www.phytecs.com/wp-content/uploads/2015/02/Russo-Introduction-to-the-Endocannabinoid-System-corr-January-2015.pdf . Remitterad 2022-09-14
 10. Debra S. Karhson et al. 2018. Molekylär autism. Plasmaanandamidkoncentrationer är lägre hos barn med autismspektrumstörning.https://molecularautism.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13229-018-0203-y. Hänvisad 2022-09-15
 11. Don Wei et al. 2015. Pnas. Endocannabinoid signalering förmedlar oxytocindriven social belöning. https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1509795112 . Hänvisad 2022-09-15

Saatat pitää myös…

Svart kumminolja

Svart kumminolja

Svart kumminolja erhålls genom att pressa fröna från Nigella Sativa-växten. Växten har traditionellt använts som medicin och krydda i tusentals år. De tidigaste referenserna går tillbaka till det gamla Egypten. Svarta kumminfrön har hittats i farao Tutakhamons grav...

läs mer
CBD-krämer är nu permanent billigare

CBD-krämer är nu permanent billigare

Priserna på populära CBD-kosmetiska krämer sänktes avsevärt. Tillverkningspriserna på produkterna sjönk, så onlinebutikspriserna uppdaterades också permanent för att vara mer överkomliga. Du kan läsa mer detaljerad information om produktens egenskaper genom att gå...

läs mer

Nyhetsbrev. Prenumerera nu!

Spara 10 % på varje köp du gör.
Bli en CBD-mästare genom att lära dig allt du behöver veta om hampa och CBD.
Var först med att få information om nyheter och produkter.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)