Välj en sida

EFFEKTEN AV CBD-OLJA MED LÄKEMEDEL

Läkare håller CBD-olja i handen.

CBD-olja kan interagera med vissa mediciner

Vilka är effekterna och biverkningarna av CBD- olja och andra CBD-produkter i kombination med mediciner? Den huvudsakliga aktiva ingrediensen i CBD-olja och CBD-produkter är CBD , som tillsammans med kombinationen av vissa läkemedelssubstanser kan öka eller minska effekten av läkemedlet på ett betydande sätt. Om du använder produkter som tillhör gruppen av läkemedel nedan rekommenderar vi att du diskuterar användningen av CBD-olja och produkter tillsammans med din läkare.

Effekten och biverkningarna av CBD-olja med medicinska substanser som används i Finland.

CBD verkar i kroppen genom cannabinoidreceptorer och ämnet avlägsnas från kroppen främst genom levern. Cytokrom p450-enzymet spelar en central roll i metabolismen av CBD, och CBD kan öka aktiviteten hos dessa enzymer. Dessa CYP-enzymer finns framför allt i levern, men även överallt i kroppen. CYP-enzymer spelar en central roll i läkemedelsmetabolism. CBD och vissa medicinska substanser kan öka eller minska läkemedlets effektivitet på ett farligt sätt.

På den här sidan hittar du en lista över medicinska substanser som har visat sig fungera tillsammans med CBD. Listan är inte komplett och förutom de listade läkemedelsämnena kan även andra läkemedelsämnen ha biverkningar.

cbd_oljeeffekter_med_droger_biverkningar_ångest_depression_smärta_sömnlöshet_finish_upplevelser_hampa_hampa land

CBD OCH EPILEPSI

I kliniska prövningar har CBD visat sig minska epileptiska anfall, t.ex. hos patienter med Dravets syndrom. Samtidig användning av CBD och antiepileptika har dock orsakat biverkningar hos vissa patienter. De har varit vanliga med bland annat karbamazepin (Tegretol). Läs mer i artikeln CBD och epilepsi .

Andra läkemedel som kan interagera:
Absenor, Deprakine, Orfiril, Frisium, Inovelo, Topimax, Zonegran, Zebinix.


CBD OCH KEMOTERAPI

Många kemoterapiläkemedel metaboliseras av cytokrom p450-enzymet, så de kan ha starka biverkningar med CBD. Försiktighet bör iakttas vid användning av CBD med minst följande läkemedel:

 • Etoposidi (mm. Etoposide, Eposin)
 • Metotreksaatti (Metoject)
 • Paklitakseli (Paclitaxin, Paclitaxel)

Interaktioner är inte alltid negativa. Till exempel minskar kombinationen av paklitaxel och CBD neuropatisk smärta orsakad av den förra.

CBD OCH Kardiovaskulära läkemedel

CBD kan interagera med många hjärtmedicin, såsom statiner. Statiner är läkemedel för lipidmetabolism som hämmar leverns egen kolesterol-syntes. Levern producerar således mindre kolesterolinnehållande partiklar i blodomloppet. Det finns också flera betablockerare på interaktionslistan.

 • Tikagrelori (Brilique)
 • Kinidiini (Kiniduron)
 • Atorvastatiini (Lipitor)
 • Seliprololi (Selectol)
 • Amiodaroni (Cordarone)
 • Klopidogreeli (Clobidogrel)
 • Karvediloli (Carvedilol)
 • Nifedipiini (Adalat, Procardia)
 • Valsartaani (Valsartan, Diovan)
 • Pitavastatiini (Livazo, Vezepra)

CBD OCH MENTALÄKEMEDEL

 

Att använda humörmediciner samtidigt som CBD rekommenderas inte.
Vissa antidepressiva medel utgör en större risk när de tas med CBD-olja än andra.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är för närvarande de vanligaste antidepressiva läkemedlen och fungerar på liknande sätt som CBD genom att blockera återupptaget av serotonin i hjärnan.

De vanligaste SSRI-preparaten är:

Citalopram (Celexa)
Escitalopram (Lexapro)
Fluoxetin (Prozac)
Paroxetin (Paxil eller Pexeva)
Sertralin (Zoloft)
Vilazodone (Viibryd)

Serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) fungerar på samma sätt som SSRI och har samma risknivå, men kan fungera bättre för vissa människor.

Vanliga SNRI inkluderar:

Duloxetin (Cymbalta)
Venlafaxin (Effexor XR)
Desvenlafaxin (Pristiq)
Levomilnacipran (Fetzima)
Tricykliska antidepressiva medel

Dessa fungerar genom att öka nivåerna av noradrenalin och serotonin i hjärnan. De kan vara mycket effektiva, men kan medföra mycket större risk än andra antidepressiva medel.

Vanliga tricykliska antidepressiva läkemedel inkluderar:

Imipramin (Tofranil)
Nortriptylin (Pamelor)
Amitriptylin
Trimipramin (Surmontil)
Desipramin (Norpramin)

 

SEDATIVA DROGER (bensodiazepiner)

 

Bensodiazepiner används för att behandla ångest, sömnlöshet, illamående, depression och panikstörning.

Vissa bensodiazepiner, såsom alprazolam (Alprox, Xanor, Alprazolam) och diazepam (Diapam, Diazepam Accord), bryts inte ned så snabbt som CBD. Som ett resultat kan deras koncentrationer bli för höga. Försiktighet bör iakttas vid användning av CBD med minst följande läkemedel:

 • Alpratsolaami (Alprox, Xanor, Alprazolam, Xanax)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)
 • Diatsepaami (Diapam, Diazepam accord)
 • Midatsolaami (Dormicum, Midazolam)
 • Kvatsepaami (Aldizem, Cardizem)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)

Buspiron (Aksilon, Buspiron), som används för att behandla generaliserad ångestsyndrom, ordineras ofta utöver antidepressiva medel. Det metaboliseras av cytokrom p450-enzymet, så det kan ha starka biverkningar med CBD. Klomipramin (Anafranil) har också liknande starka effekter.

Läkemedel mot CBD och blodtryck (kalciumblockerare)

 

Kalciumblockerare, blodförtunnande medel och läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och arytmier kan orsaka allvarliga symtom med CBD. CBD minskar eller förhindrar nedbrytning av läkemedel som warfarin (Marevan), vilket förstärker dess effekt.

ANDRA läkemedel som orsakar interaktioner listas åtminstone nedan.

 • Valsartaani (Amlodipin, Valsartan)
 • Verapamiili (Verpamil)
 • Nifedipiini (Adalat, Nifedipin alternova)
 • Diltiatseemi (Cardizem)
 • Isradipiini (Lomir)
 • Torasemidi (Torasemid, Torem)
 • Felodipiini (Felodipin, Plendil)
 • Amlodipiini (Ampodipin)

CBD OCH ANTIOBIOTER

I synnerhet kan fluorokinoloner (Ciprofloxacin) interagera starkt med CBD.

 • Siprofloksasiini (Ciprofloxacin)
 • Gemifloksasiini (Gemifloxacin)
 • Levofloksasiini (Levofloxacin)
 • Moksifloksasiini (Moxifloxacin)
 • Norfloksasiini (Norfloxacin Sandoz)
 • Ofloksasiini (Tarivid, Exocin)
 • Rifampisiini (Rimapen)

CBD OCH ANDRA INTERAKTIONSMEDICIN

Kolesterol: lovastatin (Mevacor, Lovastatin)
Antifungala läkemedel: ketokonazol (Nizoral) och itrakonazol (Sporanox)
Kortisonpreparat: metylprednisolon (Solu-Medrol, Solomet)
Antihistaminer: fexofenadin (R Fexorin) och terfenadin (Telfast)
Läkemedel med erektil dysfunktion: Sildenafil (Viagra)
Kolesterolsänkande läkemedel: simvastatin (Simvastatin, Zocor)
Barbiturat: Hexobarbital

Läs mer om effekten och biverkningarna av CBD-olja .

KÄLLOR

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)