CBD-olja är inte ett nytt livsmedel

Lagligheten av CBD-olja i Sverige, Finland och EU

Att köpa och beställa CBD-olja och CBD-produkter online har vuxit exponentiellt de senaste åren. Lagligheten av CBD-olja blev dock oklart i EU, Sverige och Finland på grund av ändringar i listan över nya livsmedel 2019. Ändringarna utgör dock ingen rättslig norm, utan fungerar endast som vägledning för livsmedelsföretagare. På denna sida berättar vi om lagligheten i hela ärendet och nuläget (Sverige, Finland och EU).

Munken gör hampa av örten.

Det har dokumenterats att det redan användes av medeltida munkar
hampa i sin mat t.ex. i hampsoppor.

Lagligheten av CBD-olja i Sverige, Finland och EU. Beställning och försäljning.

Sveriges flagga.

Lagligheten av CBD i Sverige och Finland

I Sverige finns CBDpå läkemedelslistan, men varje produkt bedöms från fall till fall (1) CBD-A, en prekursor till CBD, finns inte på läkemedelslistan.

Food and Drug Administration tolkar ändringarna i listan över nya livsmedel i januari 2019 så att hampablomställningen och CBD-extrakten gjorda av dem skulle vara nya livsmedel.

Inga slutgiltiga beslut eller EU-standarder har fattats.

Enligt EU:s frihandelsavtal kan CBD-produkter dock lagligen beställas från andra EU-länder.

Den handplockade grödan är en garanti för renhet

Beställa CBD-olja från ett EU-land till ett annat

EU-domstolen har slagit fast att CBD-olja och produkter inte klassificeras som olagliga droger och att det är lagligt att beställa CBD-olja från ett annat EU-land enligt ett frihandelsavtal.

Hampa odlad med kärlek och professionalism

Vad ska man tänka på när man beställer CBD-olja?

Att beställa CBD-olja utan bekymmer:

 • Kontrollera produktanalyserna för att säkerställa att produkten innehåller mindre än 0,2 % THC, då är produkten laglig i EU:s medlemsländer.
Europeiska unionens flagga.

Lagligheten av CBD-olja i EU

Europeiska kommissionen har indikerat att hampablomställningar och CBD-extrakt bör omklassificeras från traditionell mat till nya livsmedel (Novel Food).

Inga slutgiltiga beslut eller normer har fattats i detta avseende. Ärendet pågår fortfarande i EU.

Förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97 och listan över nya livsmedel är inte samma sak

Novel Food Regulation (EG) nr 258/97 är den slutliga förordningen om nya livsmedel och listan över nya livsmedel (Novel Food Catalog) är en lista över livsmedel och deras möjliga status för nya livsmedel. Listan över nya livsmedel är inte en helt uttömmande lista och fungerar endast som en vägledning.

Förordning om nya livsmedel (EG) nr

Novel Food Ordinance skapades den 15 maj 1997 för att förhindra att genetiskt modifierade (GMO) livsmedel kommer in i Europeiska unionens medlemsstater utan ordentliga tester (Carter CA. et al., 2003).

Hampa är en beprövad traditionell mat

1998 bekräftade Europeiska kommissionen i två separata brev till hampalivsmedelsföretagare att hampablommor anses vara traditionella livsmedelsingredienser. Dessutom angavs i de skrivelser som kommissionen skickade att hampa som en hel växt med dess blomställningar, blad och frön inte skulle omfattas av förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97. (EIHA, 2019)

Ändringar i listan över nya livsmedel

Den 15 januari 2019 ändrade Europeiska kommissionen posten för hampa (Cannabis Sativa L.) för att ta bort den traditionella användningen av blad och blomställningar i Asien. Med denna förändring har EU:s myndigheter börjat sätta press på hampaföretag att ta bort CBD-produkter från marknaden.

Orättvis behandling av hampa som livsmedel (Finland / EU)

 

Hampa, CBD-oljor och andra CBD-produkter har en särskild juridisk status i Finland och EU, eftersom växten fortfarande utsätts för fördomar och mer orättvis och ologisk behandling än andra växter som används som livsmedel.

Hampaoperatörer var tvungna att återuppta försvaret av hampa som ett traditionellt livsmedel 2019 när Europeiska kommissionens arbetsgrupp för nya livsmedel (PAFF) föreslog ologiska och olagliga ändringar av hampans status för nya livsmedel. De föreslagna ändringarna skulle upphäva ett slutgiltigt beslut från samma arbetsgrupp 1998 om hampa och användningen av hela växten som livsmedel.

 

Vad är en förordning om nya livsmedel?

Med nytt livsmedel avses alla livsmedel som inte har använts som livsmedel i betydande utsträckning inom unionen före 15. maj 1997.

Förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97 skapades ursprungligen för att förhindra införandet av genetiskt modifierade organismer (GMO) i Europeiska unionens medlemsstater utan ordentliga tester (1). Den skapades inte för att förhindra användningen av traditionella livsmedel i EU.

Förordningen om nya livsmedel, som trädde i kraft i maj 1997, har två syften. För det första syftar det till att skapa en effektiv och sammanhängande marknad för EU:s medlemsstater. För det andra syftar förordningen till att skydda människors hälsa och konsumenternas intressen (2).

I praktiken har emellertid förordningen om nya livsmedel, efter att ha begränsat införandet av genetiskt modifierade organismer i Europa, fokuserat på att skydda medborgarna i medlemsstaterna från nya livsmedel, som namnet antyder.

Medborgarna skyddas från till exempel cigarettfimpar, som blockerades från att säljas som livsmedel kort efter att de släppts ut på marknaden. Bageln såldes sedan som en kosmetisk produkt tills den officiellt godkändes som ett nytt livsmedel.

Innan man går in på konsumentens bord måste säkerheten hos nya livsmedel bedömas. Säkerheten bedöms av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och marknadsföringstillståndet beviljas genom ett kommissionsbeslut. Tillstånd ska beviljas på ansökan, som ska innehålla ett uttalande om produktens säkerhet i enlighet med ömsesidigt överenskomna villkor (2).

Livsmedel som traditionellt används och befunnits vara säkra i tredjeländer får släppas ut på marknaden genom ett förenklat anmälningsförfarande (2).

 

Omnämnande av hampa i listan över nya livsmedel

Hampa (Cannabis sativa L.) är känd för sin historiska användning som livsmedel, medicin och textilråvara.

På 1990-talet var hampa fortfarande ett traditionellt livsmedel i Sverige, Finland och Europa, fram till att förordningen om nya livsmedel trädde i kraft 1997. Efter förordningen bad EU-kommissionen hampaindustrin för första gången att tillhandahålla bevis på livsmedelsanvändningen av hampa.

På begäran av Hanfgesellschaft samlade Nova Institute in bevis för kommissionens övervägande. I februari och mars 1998 bekräftade kommissionen i ett brev till hampalivsmedelsföretagare att hampablomställningar ansågs vara traditionella livsmedelsingredienser. Dessutom angav två separata skrivelser från kommissionen att hampa som en hel växt med dess blommor, blad och frön inte skulle omfattas av förordning (EG) nr 258/97. (3)

Men vad hände när hampaboomen, efterfrågan och försäljningen av hampablommor och CBD-produkter, exploderade globalt?

 

Ändringar i listan över nya livsmedel om hampa

15 januari Europeiska kommissionen ändrade listan över hampa (Cannabis sativa L.) och CBD (Cannabidiol) i listan över nya livsmedel och lade till posten för cannabinoider.

Som ett resultat av ändringen anses alla extrakt av hampa som innehåller cannabinoider vara nya livsmedel och påstås kräva ett tillstånd för nya livsmedel. Med den nya noteringen skulle hampafrön, hampamjöl och hampaolja fortfarande tillåtas utan separat tillstånd.

Även om en förändring i listan över nya livsmedel inte är juridiskt bindande, är denna typ av ologisk och olaglig registrering av onödig irritation och slöseri med resurser för myndigheter och företag.

Förändringen är dessutom helt ologisk, för varför behöver plötsligt en växt som tidigare var känd för att vara ett traditionellt livsmedel och vars användning är juridiskt godkänd plötsligt ytterligare forskning? (3)

För det andra är det mycket ologiskt att oroa sig för säkerheten för hampablomningar och cannabinoider, när Världshälsoorganisationen (WHO) bara ett år tidigare utfärdade ett officiellt uttalande om säkerheten för CBD.

Hur som helst, farhågor om ”begränsad” forskning om hampcannabinoider är helt ologiska, eftersom blåbärspolyfenoler, till exempel, och deras effekter har studerats mycket mindre än cannabinoider.

EIHA (European Industrial Hemp Association) undrar också hur det är möjligt att, för hampa, den användning som finns i tredjeländer inte är giltig som bevis på traditionell användning för hampa, även om det är tillräckligt för andra växter.

Var och en av oss hittar mat i stora snabbköp, som kaffirilimefrukter eller galangrötter, som inte hade en betydande historia av användning i Europa före den 15 maj 1997. Varför omfattas inte hampa av det förenklade anmälningsförfarandet?

Kommissionens tidigare införande i listan över nya livsmedel av användningen av hampablad och blomställningar baserades till stor del på asiatiska soppor och teer.

Efter ett beslut 1998 investerade livsmedelsföretagare i hampsektorn. Det beslutet bör nu behållas och möjliggöra konkurrenskraften för europeiska och finska aktörer på denna välfärdsmarknad skapad av hampa. (3)

 

Hampaxtrakt, eller CBD-oljor, är inte nya livsmedel

Hampaxtrakt, eller CBD-oljor, kan inte heller vara nya livsmedel, eftersom alla metoder som används i branschen är traditionella livsmedelsextraktionsmetoder.

Ordet extrakt kommer från det latinska ordet ”extrahere” (dra, ta bort) och syftar på alla metoder som använder ett extraktionsmedel (fast, flytande eller gasformig).

Idag finns det fyra huvudsakliga extraktionsmetoder i Europa för produktion av hampaxtrakt, eller CBD-produkter.

Kallpressning: Den enklaste metoden som använts av människor i århundraden för att mekaniskt pressa hampablomställningar, löv och/eller frön utan uppvärmning.
Etanolextraktion: Användning av alkohol för att blötlägga blomställningar och blad och för att överföra aktiva substanser till lösning. Används också i århundraden.
CO2-extraktion: Användning av superkritisk koldioxid för att extrahera blomställningar och löv. Utöver etanolextraktion är CO2-extraktion en extraktionsmetod som är tillåten för livsmedel i enlighet med bilaga I till EU-direktiv 2009/32/EG. CO2-extraktion är den vanligaste metoden för att extrahera CBD-oljor.
Fettextraktion: En lättanvänd extraktionsmetod som användes av italienaren Tortelli för att extrahera hampablomställningar så tidigt som 1884 i sin kokbok.

Idag finns det kompletterande livsmedelsmetoder godkända av EU, såsom destillation, för att få slutprodukten ”renad” från THC (tetrahydrocannabinol). Det vill säga en produkt där det inte längre finns några naturliga THC-rester.

Hampaxtrakt kan också lämnas råa eller dekarboxyleras för att ta bort THC-nivåer, respektive. I rå hampa är THC i form av surt THC-A. THC-A är inte alls psykoaktivt, vilket betyder att det inte är berusande. I hampa är det naturliga förhållandet mellan CBD och THC cirka 20:1 till 25:1.

I EU kan industrihampa innehålla upp till 0,2 % THC, den enda psykoaktiva cannabinoiden i hampa och cannabis. Rester av THC finns även i till exempel hampfröolja. THC-koncentrationer ska också alltid analyseras separat av myndigheterna, inte som en summa. Eftersom THC-A (tetrahydrocannabinolsyra) inte är psykoaktivt bör det inte läggas till THC-innehållet.

 

EIHA ser till att hampsektorn får blomstra även i Europa

EIHA, den europeiska hampaindustrin, har sett till att hampaindustrin fortsätter att frodas i Europa. EIHA tillfrågades den 13. att presentera sina synpunkter på ändringarna av listan över nya livsmedel för hampa (Cannabis Sativa L.) vid PAFF-kommitténs möte i mars. EIHA tillhandahöll relevanta och korrekta bevis som visade att hampablad och blommor användes i betydande utsträckning i Europa före maj 1997.

Det är också viktigt att notera att hampan på grund av kriget mot droger utrotades nästan helt under 1900-talet och har bara sakta återuppstått på 1980-talet. Som ett resultat pekar mycket av bevisen på historiska källor.

Dessa källor visar att hampa har varit en stor gröda i hela Europa och tillverkar hampaprodukter från rep till kläder, papper, byggmaterial och mat (hampafröolja, löv och blomställningar).

Intressant, till exempel, listar världens äldsta kokbok, De Honesta Voluptate, ett recept på hälsodrycker som är nästan identiskt med dagens hampaxtraktrecept. Och det faktum att bevis har hittats för användningen av hampablommor vid tillverkning av tortellinisoppa i italienska kloster.

Hampaolja och hampafrön var en basföda i århundraden. Förr i tiden fanns det ingen modern rengörings- och separationsteknik, så det är tydligt att blomställningarna användes som sådana med sina frön, blomställningar, löv, allt.

Det är obestridligt att hampa har funnits i den mänskliga näringskedjan i årtusenden, så det är bedrägligt att påstå att bladen och blommorna i maten är nya.

 

Källor:

 1. Läkemedelsverket, Cannabidiol (CBD).https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/kopa-anvanda-och-hantera/kopa-medicin/kopa-medicin-pa-natet/cannabidiol-cbd refererad 4.4.2022
 2. Carter CA, Gruère GP, 2003. ”Mandatory Labeling of Genetically Modified Foods: Does it Really Provide Consumer Choice?”. AgBioForum – refererad 26.7.2019
 3. Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients – refererad 26.7.2019
 4. European Industrial Hemp Association 19-05-02 PRESS RELEASE: http://eiha.org/media/2019/05/PRESS-NOTES-Status-of-Hemp-Extracts-in-Europe.pdf – refererad 26.7.2019

CBD-oljedosering – Den kompletta guiden till dosering

I den här guiden fokuserar vi på användningen och doseringen av CBD-olja. Korrekt dosering av CBD-olja är viktigt för att få ut det mesta av den utan att använda den för mycket eller för lite. Helst borde det inte vara nödvändigt att använda stora mängder CBD-olja...

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få en -10 % lojalitetskod. Samtidigt kommer du att hållas uppdaterad med de senaste erbjudandena, nyheterna och uppdateringarna.

0
  0
  Din kundvagn
  Varukorgen är tom.Tillbaka till butiken